Mon. Dec 11th, 2023

Category: 2023

February 16: Meeting of the Alliance of GSP Countries (A-GSPC)

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำสหรัฐอเมริกา จัดการประชุมกลุ่มประเทศผู้ได้รับสิทธิโครงการ GSP สหรัฐฯ (Alliance of GSP Countries: A-GSPC) เพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางในการผลักดัน/เร่งรัดให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐฯ พิจารณาการเสนอและผ่านร่างกฎหมายเพื่อต่ออายุโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized System of Preference: GSP) ณ สถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา กรุงวอชิงตัน โดยมีเอกอัครราชทูตไทย (นายธานี แสงรัตน์) และเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา…

January 23: Meeting with Mr. Oscar Mekhaya, the President of Eastland Food Corporation

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2566 สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ได้ร่วมคณะซึ่งนำโดยท่านเอกอัครราชทูต (นายธานี แสงรัตน์) เดินทางเข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมบริษัท Eastland Food Corporation ณ เมือง Jessup รัฐแมริแลนด์ โดยมีนาย Oscar Mekhaya ประธานบริษัทให้การต้อนรับ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ การนำเข้าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะสินค้าอาหารจากไทย ความสามารถในการแข่งขันของไทยเทียบกับสินค้าจากประเทศอื่น รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้ามายังสหรัฐฯ เพื่อเป็นแนวทางที่ภาครัฐของไทยจะนำไปพิจารณา ในการช่วยพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าไทยในตลาดสหรัฐฯ…